projekty partnerzy wykonawcy realizacje katalogi kontakt 12 274 08 22pon-pt od 8:00 do 15:00
sobota od 9:00 do 13:00
nowości parterowe z poddaszem drewniane murowane małe średnie duże wszystkie
Szukaj
Więcej...

Szukaj projektów

Powierzchnia: 10-350 Szerokość działki: 30 m

Technologia

murowana drewniana

Rodzaj domu

parterowy z poddaszem podpiwniczony

Garaż

brak z grażem / wiatą
Wyświetl pasujące projekty
Więcej ustawień

Informacje o projektach

Zawartość projektu

Komplet dokumentacji projektowej składa się z 4 egzemplarzy. Każdy egzemplarz zawiera projekty: architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej), instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej. W projektach znajduje się także charakterystyka energetyczna. Niektóre projekty posiadają również instalację solarną. Projekty są opracowane przez projektantów posiadających duże doświadczenie projektowe. Do egzemplarzy projektów dołączamy również kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń o przynależności do odpowiednich izb zawodowych wszystkich projektantów, którzy brali udział przy opracowywaniu projektu. Wyrażamy również pisemną zgodę na dokonanie zmian w projekcie. Projekty dostarczamy w estetycznych i trwałych teczkach-pudełkach, które w trakcie budowy mogą służyć do przechowywania zatwierdzonego projektu i innych dokumentów budowy. Do większości projektów mamy opracowany kosztorys, można również zamówić aneks projektowy wentylacji mechanicznej z GPWC.

Podstawowe pojęcia

Wszystkie powierzchnie i kubatury zostały obliczone z normą PN-ISO 9836:1997 i Dz. Ustaw Nr 81/2012 poz. 426

Powierzchnia zabudowy powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym
Powierzchnia netto suma powierzchni wszystkich pomieszczeń mierzona na poziomie podłogi w świetle wykończonych ścian
Powierzchnia użytkowa suma powierzchni wszystkich pomieszczeń liczona 1m nad podłoga w świetle wykończonych ścian, z wyłączeniem powierzchni gospodarczej. Na poddaszu powierzchnię przyjmuje się:
- w 100% dla pomieszczeń o wys. powyżej 2,20m
- w 50% dla pom. o wys. od 1,40m do 2,20m
- dla pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40m powierzchnię pomija się
Powierzchnia części gospodarczej suma powierzchni garażu, pom. gospodarczego, kotłowni, piwnic, itp. liczona wg zasady przyjętej dla pow. użytkowej
Kubatura objetość budynku liczona łącznie z przegrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi (ścianami, stropami, dachem)
Wysokość kalenicy wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu
Kąt nachylenia dachu kąt nachylenia zasadniczych połaci dachowych
Minimalne wymiary działki minimalne odległości budynku od granicy działki zasadniczo wynoszą:
- 4 m w przypadku ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi
- 3 m w przypadku ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych
Ustalając minimalne wymiary działki należy uwzględnić wymogi określone z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy, oraz przepisy regulujące odległości między budynkami, a także zasady ochrony przeciwpożarowej.
Okapy budynku do 0,8 m oraz balkony do 1,3 m nie mają wpływu na zwiększenie odległości
Koszt stanu surowego otwartego obejmuje roboty ziemne i fundamentowe, roboty murowe, stropy, konstrukcję i więźbę dachową z pokryciem
Koszt stanu surowego zamkniętego obejmuje koszt stanu surowego otwartego, oraz ścianki działowe, podejścia instalacyjne, okna i drzwi zewnętrzne, schody zewnętrzne, tarasy
Koszt stanu wykończeniowego obejmuje wykończenie ścian i sufitów, ocieplenie dachu, wykonanie elewacji, podłóg i posadzek, balkonów, stolarkę wewnętrzną, schody wewnętrzne
Ogółem roboty budowlane suma kosztów stanu surowego otwartego i wykończeniowego
Koszt instalacji suma kosztów wszystkich instalacji wewnętrznych

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Dokument wydany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy nie zastępuje planu miejscowego, ale jest dla organu architektoniczno-budowlanego wyznacznikiem dopuszczalności lokalizacji określonej inwestycji w określonym miejscu. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kąt nachylenia połaci dachowej, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

Pozwolenie na budowę

Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych. Otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowlanych. Po pierwsze przedmiotowa decyzja musi stać się zgodnie z prawem decyzją ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Po drugie co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić organy nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót w określonym terminie, a roboty można rozpocząć jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu

Projekt budowlany

Opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Projekt budowlany powinien zawierać:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący:
  • określenie granic działki lub terenu
  • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
  • sieci uzbrojenia terenu
  • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
  • układ komunikacyjny i układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
 2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe.
 3. stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
 4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Projekt gotowy

Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania. Projekt taki może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany po przystosowaniu go przez projektanta adaptującego do: warunków otoczenia, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przystosowania projektu musi dokonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w danym zakresie budownictwa.

Adaptacja projektu

Prezentowane na naszych stronach projekty są projektami gotowymi, zawierającymi rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne i instalacyjne opracowane zgodnie z prawem budowlanym i w stopniu umożliwiającym budowę zaprojektowanego domu. Projekt gotowy musi być dostosowany do działki, na której będzie budowany, a jego architektura zgodna z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy wydanymi dla działki, na której ma być wybudowany. Dostosowanie to nazywane jest adaptacją. Adaptacja musi być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe. Wykonany będzie wówczas projekt zagospodarowania działki, a projekt budynku będzie dostosowany do: ewentualnych spadków terenu, warunków gruntowo-wodnych, stref obciążenia śniegiem i wiatrem. Wykonane zostaną również inne projekty (np. projekt zjazdu) wynikające z wymogów uzyskania pozwolenia na budowę. Autor adaptacji dokona również niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej. Po wykonaniu adaptacji projekt może być złożony do zatwierdzenia, tzn. uzyskania pozwolenia na budowę.

Zmiany w projekcie

Niewielkie zmiany (np. likwidacja i przesunięcie ścianek działowych, otworów okiennych lub drzwiowych itp.) są wykonywane w trakcie adaptacji projektu przez osobę wykonującą adaptację w oparciu o wydaną przez nas zgodę na zmiany. Czasami zakres zmian jest większy i konieczne jest opracowanie wariantu projektu. Nasze biuro jest przygotowane do tego, aby szybko i prawidłowo pod względem technicznym opracować właściwą dokumentację uwzględniającą Państwa indywidualne oczekiwania. Do wielu projektów mamy gotowe projekty wariantowe. Jeżeli któryś z projektów wzbudził Państwa zainteresowanie, ale wymagałby dokonania zmian, to prosimy o kontakt z nami. Może się zdarzyć, że taki wariant mamy już opracowany, lub też możemy zaproponować szybkie wykonanie projektu zamiennego.

Projekt indywidualny

Opracowujemy projekty indywidualne domów jednorodzinnych w technologii murowanej i drewnianej. Każdy projekt wykonany jest opracowany w oparciu o Państwa oczekiwania dotyczącę zarówno rozwiązań funkcjonalnych, jak i formy oraz kształtu architektonicznego przyszłego domu. Projektowanie takiego domu poprzedzone jest opracowaniem koncepcji architektonicznej. Praca nad koncepcją jest prowadzona przy Państwa aktywnym współudziale, a opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego następuje po zaakceptowaniu przez Państwa projektu koncepcyjnego.

Technologia budowy domów murowanych

Projekty domów murowanych opracowano w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne ceramiczne. Stropy żelbetowe (płyta żelbetowa), wieźba dachowa drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub blachodachówką. Ławy fundamentowe żelbetowe. Ocieplenie ścian zewnętrznych: styropianem lub wełną mineralną, ocieplenie więźby dachowej: wełną mineralną, ocieplenie posadzek i stropów: styropianem lub wełną mineralną. Kominy spalinowe, dymowe i wentylacyjne prefabrykowane. Część projektów opracowano w technologii ścian z betonu komórkowego.

Technologia budowy domów drewnianyh

Wśród projektów domów drewnianych większość stanowią projekty domów z bali drewnianych (płazów). Ściany zewnętrzne dodatkowo są ocieplone od wewnątrz wełną mineralną. Ściany wewnętrzne drewniane lub szkieletowe. Stropy drewniane belkowe. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną lub blachodachówką. Ocieplenie więźby dachowej: wełną mineralną, ocieplenie posadzek i stropów: styropianem lub wełną mineralną. Kominy spalinowe, dymowe i wentylacyjne prefabrykowane. Część projektów domów drewnianych zaprojektowano w technologii szkieletu kanadyjskiego. Konstrukcję ścian zewnętrznych, wewnętrznych i stropu stanowią słupy drewniane i drewniane belki stropowe. Współpracujemy z wieloma wykonawcami domów drewnianych. Współpraca ta polega również na wykonywaniu projektów dostosowanych do technologii realizacji domu stosowanej przez tych wykonawców.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania naszych Klientów. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies. Kliknij w ten komunikat aby zaakceptować i zamknąć.