projekty partnerzy wykonawcy realizacje katalogi kontakt

12 274 08 22pon-pt od 8:00 do 15:00
sobota po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu
nowości parterowe z poddaszem drewniane murowane małe średnie duże wszystkie
Szukaj
Więcej...
4999 zł sadowo 9 - lustrzane odbicie Formularz zamówienia projektu
Informacja o sprzedawcy: Dom-Projekt s.c. Kinga Piwowarczyk, Władysław Piwowarczyk, Zofia Piwowarczyk, adres: ul. Daszyńskiego 6b, 32-400 Myślenice. Telefon: 12 274 08 22, 12 272 34 35 (opłata zgodna z taryfą operatora), email: biuro@dom-projekt.pl

Uzupełnij formularz aby złożyć zamówienie na wybrany projekt. Wysyłka: Poczta Polska (przesyłka priorytetowa), płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem). Koszt przesyłki na terenie kraju pokrywa nasza pracownia. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zamawiam projekt: sadowo 9
wersja
zamawiający
nazwa firmy
NIP
imię i nazwisko
kod pocztowy
miasto
ulica i numer
email
telefon
uwagi dodatkowe
całkowita kwota zamówienia 4999zł Podana kwota zawiera podatek VAT i koszty wysyłki na terenie kraju. Płatność nastąpi przy odbiorze przesyłki.
Zamawiam z obowiązkiem zapłaty

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANEJ UMOWY Z DOM-PROJEKT S.C.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup towaru określonego w Regulaminie tj. gotowego projektu domu, garażu, budynku gospodarczego lub innego obiektu budowlanego dostępnego na stronach serwisu www.dom-projekt.pl lub www.domdrewniany-projekt.pl, a także kosztorysu budowlanego. Kupujący dokonuje zakupu towaru i jest obowiązany za towar ten zapłacić. Dom-Projekt s.c. wysyła do kupującego zamówiony towar na własny koszt.
 2. Dom-Projekt s.c. NIP: 6811804480 REGON: 356276367 wpisana do CEIDG, ewidencji prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Wspólnicy spółki cywilnej:
  1. WŁADYSŁAW PIWOWARCZYK, Numer NIP 6811064942, Numer REGON 350907499, DOM-PROJEKT WŁADYSŁAW PIWOWARCZYK
  2. KINGA PIWOWARCZYK, Numer NIP 6811272988, Numer REGON 122499798, DOM-PROJEKT KINGA PIWOWARCZYK.
  3. ZOFIA PIWOWARCZYK, Numer NIP 6812092047, Numer REGON 521611909, DOM-PROJEKT ZOFIA PIWOWARCZYK.
  Adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do korespondencji: ul Daszyńskiego 6B, 32-400 Myślenice, powiat myślenicki, woj. Małopolskie.
  e-mail: biuro@dom-projekt.pl, nr tel.: 12 274 08 22.
 3. Podana cena za towar jest ceną całkowitą i obejmuje podatek VAT. Koszty przesyłki ponosi Dom-Projekt s.c.
 4. Koszt połączenia z biurem stanowi zwykły koszt połączenia w planie taryfowym kupującego.
 5. Sposób i termin płatności:
  1. płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze) ceny za wybrany przez Państwa towar.
  2. płatność w siedzibie Sprzedającego za pośrednictwem gotówki.
  Koszt przesyłki ponosi Sprzedający.
 6. Spełnienie świadczeniu polega na wysłaniu przez Sprzedającego towaru z płatnością za pobraniem (przy odbiorze) lub po wcześniejszym opłaceniu ceny towaru za pośrednictwem przelewu bankowego. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni.
 7. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dom-projekt.pl oraz na adres korespondencyjny Sprzedającego: Dom-Projekt s.c., ul Daszyńskiego 6B, 32-400 Myślenice. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Klienta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W takim przypadku towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym i inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej. W przypadku wystąpienia wady towaru, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności tylko w sytuacji, gdy wystąpi jedna z poniższych przesłanek:
  • udowodni, że zapewnień* tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać;
  • zapewnienia* nie mogły mieć wpływu na decyzję konsumenta;
  • treść zapewnień* została sprostowana przed zawarciem umowy ze sprzedawcą.
  *zapewnienia określone zostały w punkcie 7 akapit drugi niniejszego Informatora.

  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Ustosunkowanie się do reklamacji to poinformowanie konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona Sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 8. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki z projektem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej albo na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

  Konsument na swój koszt zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości oferowanego przez Sprzedawcę projektu, odpowiedzialność konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru obliczoną według stopnia zużycia.

  Sprzedawca w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru lub potwierdzenia wysłania towaru zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

  Wzór formularza
  Pouczenie
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

  Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

  Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (projekt zindywidualizowany, wykonywany na specjalne zamówienie klienta).

  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy (towar) bez wad fizycznych i prawnych.

  Spory wynikłe ze stosunków umownych między konsumentem, a przedsiębiorcą rozwiązują w szczególności mediatorzy przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałe polubowne sądy konsumenckie oraz powiatowi (miejscy) rzecznicy praw konsumentów. Istnieje także możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym wg. zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Więcej na http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dom-Projekt – spółka cywilna – Kinga Piwowarczyk, Władysław Piwowarczyk, Zofia Piwowarczyk z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 6b, 32-400 Myślenice, tel.: (12) 422-30-68, adres e-mail: biuro@dom-projekt.pl
 2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zamówienia
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jego zrealizowanie.
 5. Administrator nie udostępnienia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz współpracujące z nami biura księgowe, dostawcy usług informatycznych i operatorzy pocztowi.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu, maksymalnie przez okres pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania naszych Klientów. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies. Kliknij w ten komunikat aby zaakceptować i zamknąć.